ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 9/2564

             วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม ZOOM) โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 11 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/OAEbaer/posts/4647439255351493