ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ครั้งที่ 2/2564

           วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินการโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ของโครงการฯ รวมถึงความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินการของโครงการในระยะต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/OAEiaed/posts/821159555248211