ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์การเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565

             วันที่ 13 มกราคม 2565 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนาองค์การเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 ตึกวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายศรีไพร บุญยะเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ (รายหมวด) ปี 2565 ตลอดจนการประเมินองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 ( PMQA 4.0 )
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ ว่าที่ร้อยตรี จักริน อึ้งตระกูล กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยากรมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.4713608425394888