การประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนวทางการดำเนินงานการจัดทำและให้บริการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูล National single window (NSW)

            วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนวทางการดำเนินงานการจัดทำและให้บริการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูล National single window (NSW) ของกรมศุลกากร ระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Application Meeting ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/posts/368511428652503