สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

             วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี และ ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เพื่อให้เกษตรกรรับทราบถึงวิธีการสำรวจและผลการพยากรณ์ พื้นที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ รวมถึงความต้องการใช้สินค้ามะพร้าว ปี 2565 และปี 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลติดตามสถานการณ์การผลิตมะพร้าวด้วยภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่จำนวน 190 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องภาคพื้นดินจากผลการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมรายะเอียดสูงและภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ( Sentinel-2 ) จำนวน 150 ตัวอย่าง และความถูกต้องของผลการจำแนกความหนาแน่นเนื้อที่ยืนต้นมะพร้าวใน 2 อำเภอซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามสอบถามข้อมูลสถานการณ์การผลิตจากเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0KYZAoTbrY6ZgPZ2PdRt4WQXKVSHNuMadSkmrFtADuMngbgbPnNpqezuVvVZvTTEwl