การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

            วันที่ 12 มกราคม 2565 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะที่ 4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.4711048542317543