มติ ครม. ไฟเขียว ขยายเวลา 3 เดือน ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม พร้อมเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือน

ข่าวที่ 104/2563  วันที่ 26 สิงหาคม 2563
 
มติ ครม. ไฟเขียว ขยายเวลา 3 เดือน ประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม พร้อมเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือน
 
                ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม ครม.สัญจร วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563  ณ จ.ระยอง  เผย มติ ครม. อนุมัติขยายเวลาประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม 3 เดือน จากเดิมกันยายน 63 เป็นสิ้นสุดธันวาคม 2563  พร้อมเยียวยาชาวสวนลำไย 2 แสนครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงิน 3,400 ล้านบาท อัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่
              นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จังหวัดระยอง ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 ออกไปอีก 3 เดือน  และอนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563 ตามที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ Fruit Board เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อดูแลชาวสวนลำไย เนื่องจากประสบปัญหาสภาพอากาศ และโควิด-19 ส่งผลให้ผู้นำเข้าลำไยจากประเทศไทยไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ ในช่วงปริมาณผลผลิตออกตลาดมาก
               สำหรับการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563ครม. ได้อนุมัติในหลักการขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2563 โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จ่ายเงินชดเชยส่วนรายได้ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 - 2563 แล้ว 9 งวด เป็นเงิน 6,729.57 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 6,649.42 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางกำหนดราคาประกันรายได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และควรมีระบบหรือกลไกในการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างชัดเจน เช่น การขึ้นทะเบียนจำนวนเกษตรกร ผลผลิตต่อไร่ วางแผนการดำเนินให้รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินการต่างๆ  อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประกันรายได้ที่เหมาะสมและยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้ ระยะเวลาการจ่ายเงิน รวมทั้งกำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้กับราคาตลาดอ้างอิง ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเช่นเดียวกับที่ผ่านมา
             ขณะที่ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ครม. ได้มีมติอนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563 เพื่อดูแลชาวสวนลำไยจำนวน 2 แสนครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงิน 3,400 ล้านบาท โดยแนวทางการช่วยเหลือจะจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในอัตราไร่ละ 2,000 บาท โดยครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 50,000 บาท) และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงของเกษตรกรตามกรอบระยะเวลาโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563
************************************************
ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ