ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 3/2564

            วันที่ 7 กันยายน 2564 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม และนางสาวตาปี วัชรางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของจังหวัดนำร่อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด ก่อนเสนอคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/bapp.oae/posts/1657807021071870