ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

            วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่นาและธัญพืช ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) โดยมี อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์การผลิตข้าว ความต้องการใช้ข้าว ความต้องการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และร่วมกันหารือแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/OAEbaer/posts/4719160574846027