การประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ครั้งที่ 49 (Committee on World Food Security: CFS)

            วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวหิรัญญา สระสม ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก ครั้งที่ 49 (Committee on World Food Security: CFS) ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในวาระ สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของโลก ปี 2564 เน้นย้ำว่า ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจำนวนผู้อดอยากหิวโหยภายในประเทศ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและสารอาหารของแต่ละจังหวัด เพื่อให้จังหวัดสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบแผนเตรียมความพร้อมด้านอาหารทั้งในระยะยาว และในภาวะวิกฤต รวมทั้งการบริหารจัดการผลผลิตที่ออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEiaed/posts/825447171486116