กตน.การประชุม เรื่อง มาตรการกำกับดูแล และการควบคุม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมาตรการกำกับดูแลและการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สศท. 1-12 /ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่ายในสังกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
 
       สาระสำคัญของการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลและการควบคุมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเป็นการหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการตามมาตรการอแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ และการจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกัน
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=268252643713645&set=a.1090108081528093