สลก. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม โดยมี นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.4541082349314164