ประชุมการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายของส่วนแผนงาน ครั้งที่ 1/2565

            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายของส่วนแผนงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และร่างแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=oae.2562&set=a.964037714322689