ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญตามศักยภาพแบบครบวงจรในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่_5 เลขานุการคณะทำงานฯ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ตามศักยภาพแบบครบวงจร #ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง_1   โดยได้รับเกียรติจาก นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะทำงานตอนล่าง 1 เป็นประธานในการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน
Zoom_Cloud_Meeting พร้อมด้วย นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรและเจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สศท.5 เข้าร่วมประชุม
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง_1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
โดยการวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญตามศักยภาพกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร #โดยมีตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมรองรับที่ชัดเจน
 และ เชื่อมโยงแผนพัฒนาเกษตรกร_ด้วยองค์ความรู้_เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและแม่นยำ โดยประสานความร่วมมือผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation Center : AIC) 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด #พร้อมทั้งรวบรวมและจัดทำแผนงานโครงการที่มีการบูรณาการเชิงเป้าหมาย_ยึดโยงทั้งในเชิงสินค้า (Product Base) 
และพื้นที่ (Area Base) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างและขยายผลไปยังสินค้าและพื้นที่อื่นๆได้