บรรยายให้ความรู้เรื่องการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดและการรับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด19

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565  14.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 
นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่_5  ให้การต้อนรับ นายภัทร ศรีศศิธร นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย นางสาวแพรวพรรณ เฟื่องฟู นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในการเดินทางมา บรรยายให้ความรู้ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เรื่องการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดและการรับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด_19 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อของการจัด กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กร_เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ 
(Knowledge_Management) หรือ KM.และหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค_covid_19 
หรือ การติดต่อขอรับวัคซีน สามารถติดต่อได้ที่ 081-2655604 , 065-1190188 (เจ้าหน้าที่ สสจ.นครราชสีมา)ได้ทุกวันและเวลาราชการ