การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม กรกอ. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล) ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด กษ. และประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ระดับภาค เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งได้เห็นชอบให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของกลุ่มจังหวัดนำร่อง โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในรายละเอียดร่วมกันต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapplog/posts/3375779919373246