ศปผ. ประชุมย่อยคณะทำงานฯ 5ส

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.45 น. ศูนย์ประเมินผลได้จัดประชุมย่อยคณะทำงานดำเนินงาน 5ส ของศูนย์ประเมินผล โดยมี ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้แทนจากส่วนต่าง ๆ โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ประเมินผล ทำหน้าที่เลขานุการประชุม ณ ห้องประชุม ศปผ. ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม สศก.
ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการให้มีการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของ ศปผ. และ Timeline ในการตัดสินการประกวด 5ส ของ ศปผ.
 

แหล่งข้อมูล

https://dlink.me/C50qW