ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวกัลยา สงรอด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธาน

แหล่งข้อมูล

https://dlink.me/hm409