สวศ. และ ศปผ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ณ คอกกลาง (Central Feedlot) ของบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

            วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร นายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร ร่วมด้วย ดร.ชัชพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ณ คอกกลาง (Central Feedlot) ของบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยได้มีการพูดคุยและร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานโครงการที่ยังไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย กับตัวแทนของบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในแต่ละด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/OAEbaer/posts/304031205226647