สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จัดประชุมหารือร่วมกับฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สศก.

               วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ให้การต้อนรับ นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพนิช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนางสาวพิชชา กลมเกลี้ยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรม ในการเดินทางมาให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 กิจกรรมการปรับปรุงอาคารสำนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สิน ของ สศท.5 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/zone5nrm/posts/pfbid0QqSBcAGbNgxoD9PyUfKJ9gGfvXdAUDVbHoF7Wn4r6uSp3q1db5mLnKYxdFcDyb6Yl