การประชุมศูนย์ประเมินผล ครั้งที่ 6/2565

            วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า) ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) จัดประชุมศูนย์ประเมินผล ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นประธานในการประชุม
ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วน และคณะเจ้าหน้าที่ ศปผ. ส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สศก. และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง
ในการประชุมครั้งนี้ได้มีติดตามเรื่องสืบเนื่อง อาทิ แนวทางการลดใช้พลังงานของ ศปผ. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการพัฒนา ศปผ. ด้านที่ 6 เรื่องเพื่อทราบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการปรับตัวของ ศปผ. และผล-แผนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและร่วมกันดำเนินการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/posts/397416145764924