การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 และศูนย์สารสนเทศการเกษตร

          วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 และศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349813167294415&id=100067972037128