พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ "โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565"

            วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ "โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565" โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะโครงการฯ และนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร.  นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ณ ห้องประชุมสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
สำหรับการมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะมีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. รุ่นที่ 9 นบร. รุ่นที่ 10 และหลักสูตร พพร. รุ่นที่ 9 รวมจำนวน 161 คน โดยมีบุคลากรของศูนย์ประเมินผล ได้แก่ ดร.อนุวัฒน์ ผิวอ่อน ผอ.สปพ. เข้ารับจากหลักสตร นบร. รุ่นที่ 9 และนางสาวณัฐธยาน์ งามประภาพร เศรษฐกรชำนาญการ เข้ารับจากหลักสูตร พพร. รุ่นที่ 9 ด้วย
Cr.ทีม ศปผ.