ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 4/2565

              วันที่ 20 กันยายน 2565 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร นายเอกราช ตรีลพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด และเจ้าหน้าที่จากส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 15 ปี พ.ศ. 2566 - 2580

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0uA8z5jQ3GYtaHQg1fBhKi3jTRacu1jvuKg91N2n1We8yZxME1Zs4pGBwqbuRji1El