สศก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2565

            วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยในการประชุมดังกล่าวมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน
ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้แก่
1) ขอความเห็นชอบยกเว้นค่าเช่าที่ดินให้สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินภายใต้นโยบายรัฐ
2) แนวทางการพัฒนารายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บผลประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ
3) ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ และรับทราบเรื่องการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประเภทที่ดินของรัฐ
Cr.สปป.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/posts/pfbid02GSYLnxSrJkhAc9yjg2HFotCFPLFCqqQC99Ap6R4ScHLrutkUiCm7ECTEMCFmpNCjl