สศก. ร่วมออกบูธนิทรรศการ ผลงานด้าน Big Data ภาคเกษตร ในงานก้าวพอดี 2565

           วันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมออกบูธนิทรรศการ ผลงานด้าน Big Data ภาคเกษตร ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อรองรับการบริการข้อมูลในรูปแบบ Open Data API หรือการนำเสนอในรูปแบบ Dashboard  ในงาน  "ก้าวพอดี 2565” ภายใต้หัวข้อพลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน  ณ อาคารอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
สำหรับงาน ก้าวพอดี 2565 จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทยให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างทั่วถึงร่วมกัน และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0534G3rZCSn9S94UA91syKBFD7NUq1WoSmtSRyRWosgrTkUGeYhi34KH6Vkmyg8nBl