ศูนย์ประเมินผลจัดประชุม "สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

            วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) จัดประชุม "สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดย ดร.ชัฐพล สายะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นประธานในการประชุม
ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่ ศปผ. ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ของ ศปผ. ส่วนงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ส่วนต่าง ๆ ได้รับมอบหมายตลอดปี 2565 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข การถอดบทเรียนจากการทำงานที่ผ่านมา และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปี 2566 รวมทั้งพิจารณาแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2566 ด้วย
หลังจากนั้น ได้มีการประชุมศูนย์ประเมินผล ครั้งที่ 9/2565 เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในปี 2565 เช่น ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการควบคุมภายในองค์กร เป็นต้น
Cr.ทีม ศปผ.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/posts/pfbid02ZewXGDWh9C92RL3ygAkJnyRn7J4JcdhCstk2qtscFW7a7Qu9jXWNLnAUTwDXu6Zql