ประชุมสลก. ครั้งที่ 11/2565

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายศรีไพร บุญยะเดช เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 11/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสืบเนื่องแผนปฎิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน ปี 2566 ของสลก. ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เงินกันเหลื่อม ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://shorturl.asia/2lr9j