สศท.3 ร่วมกับ ศกช. จัดประชุมชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Web Survey) เพื่อจัดทำข้อมูล Big Data ระดับจังหวัดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร จัดประชุมชี้แจงการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Web form Survey)  เพื่อจัดทำข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ(ศกช.) และคณะ เป็นผู้ชี้แจงใน 3  หัวข้อ คือ 1) การดำเนินการ Big Data ด้านเกษตรระดับประเทศ 2) แนวทางการจัดทำ Big Data ด้านเกษตรระดับจังหวัด 3) การสำรวจชุดข้อมูลและความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อจัดทำ Big Data ด้านเกษตรระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ให้สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ (Web form Survey) ได้อย่างถูกต้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ เข้าร่วมประชุม รวม 138 คน