การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2565

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายศรีไพร บุญยะเดช เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อทราบผลการประเมินตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง ในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 – 2565 และเพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาสำนักงานเลขานุการกรม ปี 2566 (ปีที่3) โดยมีผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://shorturl.asia/BNscX