การประชุมชี้แจง เรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form survey)

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.กาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการจัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form survey) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (สศท.3) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.3 ให้สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง และนำไปปรับปรุงแบบฟอร์มออนไลน์ ระบบการจัดเก็บข้อมูล Big Data ระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid02YwFpQNjjqASRENNfATTMBEN7p4KQyodMmVbwwwZnbzVW8Z1t3mYCcJsALsTjzkbDl