การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน

            วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชัฐพล  สายะพันธ์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน 
ในการนี้ ผู้แทนจากศูนย์ประเมินผล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม และประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom รวมกว่า 47 ท่าน โดยการประชุมครั้งนี้ คาดหวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการติดตามประเมินผลโครงการ ฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Cr.ทีม ศปร.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0yzQauXnBzFuRHqkUCDuvSdZKahqkwUYaxmq1XQ22qHAimF2AJpPs31omJ7cDyMUsl