การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566

           วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี) รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2565/2566

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/posts/pfbid021Q8ZVB8mQsKqo2mLUHNcj247C6uD62LZpQG2b9X4YYVKRZeJgh5NDnfR3vfZaKiZl