การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

          วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ได้มอบหมายให้ นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน จากศูนย์สารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลยชัย ชั้น 2  อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/posts/pfbid02e3uXDLgyxuxedRzvkvDPGxbeVeZAAZBiTARRGtp7UZgXqZV4DBbpKg3MA7GNdbD6l