การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ครั้งที่ 1/2566

            วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นางสาวกัลยา สงรอด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม กรกอ. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ระดับภาค และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีนางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ  โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญตามศักยภาพแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และตอนบน 2 รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระดับภาค รวมทั้งการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และความก้าวหน้าการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/posts/pfbid0fKBpYZ1vLMEVHP9yMek1LpxtAnHv8yTMByBXSsgENcthBy8GjvcLVvSFbVFhkovbl