กลุ่มตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่อง "สร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อเป็นกลไกการควบคุมความเสี่ยง" ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจิราวรรณ สมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน และคณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ เรื่อง "สร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อเป็นกลไกการควบคุมความเสี่ยง" เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เกี่ยวข้อง โดยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและครอบคลุมตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี นางสาวศิริพร จูประจักษ์ อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/share/p/5PrVGm8AS1jexDXb/?mibextid=WC7FNe