สศท.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetingวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี (สศท.3) จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดย นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 เป็นประธานเปิดการอบรม และ นางสาวกรรณิกา บุญชิต ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร กล่าวรายงานการอบรม โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศกอ. ให้เป็น Smart ศกอ. ให้สามารถทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารใน ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้าน การผลิต การตลาด และสถานการณ์ด้านการเกษตรให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบประกันภัยการเกษตร agricultural insurance. 2) แผนงาน/โครงการ ปี 2567 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 3) ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบให้บริการความรู้ด้านเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป coaching program platform : cpp 4) การรายงานราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ ผ่าน Application “ราคา Farm” 5)การรายงานภาวการณ์ผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน นอกจากนี้ได้มี อภิปรายปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานของ ศกอ. และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้มี ศกอ. จำนวน  68 คน ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ