วิสัยทัศน์


     องค์กรนำในการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพสูง ภายในปี 2570
 

พันธกิจ (Mission)


     1. จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
     2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
     3. เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าที และร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
     4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

เป้าประสงค์


     "สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"
 

เป้าหมาย 


     1. สารสนเทศการเกษตร (ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การวิจัยด้านการเกษตร ผลการประเมิน แผนงาน/โครงการด้านการเกษตร) มีความถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงได้
     2. แผนและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
     3. พัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการ
 

ประเด็นการพัฒนา

     1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนา
     2. สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร
     3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

 


 

ค่านิยม (SMART OAE)


     S Specialized : ความเชี่ยวชาญ
     M Moral : มีคุณธรรม
     A Accountable : มีความรับผิดชอบ
     R Rational: มีเหตุผล
     T Targetable : มีเป้าหมาย
     OAE Office of Agricultural Economics : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร