วิสัยทัศน์


     องค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565
 

พันธกิจ (Mission)


     1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าที และร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
     2. จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
     3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
     4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

เป้าประสงค์


     "สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศ สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน"
 

กลยุทธ์ 


     1. ยกระดับการจัดทำและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ
     2. พัฒนากระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
     3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ
     4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
 

ผลสัมฤทธิ์

       ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร นโยบาย และมาตรการด้านการเกษตร ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ
 

 


 

ค่านิยม (SMART OAE)


     S Specialized : ความเชี่ยวชาญ
     M Moral : มีคุณธรรม
     A Accountable : มีความรับผิดชอบ
     R Rational: มีเหตุผล
     T Targetable : มีเป้าหมาย