มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

สุกร
บาท/กิโลกรัมไข่ไก่
บาท/ร้อยฟองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัมสับปะรด
บาท/กิโลกรัมปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัมไก่เนื้อ
บาท/กิโลกรัม