ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมีเดีย

มติคณะพืชน้ำมันฯ บริหารนำเข้ามะพร้าว:  
พร้อมมาตรการเซฟการ์ด ห้ามนำเข้าเกิน 3.11 แสนตัน

ปฏิทินกิจกรรมประกาศรับสมัครทุน