สถานการณ์การผลิตและราคาสินค้ายางพารา สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 20 - 26 เมษายน 61