สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชอาหารและพลังงานทดแทน สัปดาห์ที่ 3