สถานการณ์การผลิตและการตลาดพืชอาหารและพลังงานทดแทน สัปดาห์ที่ 4