สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดทำ แอพพลิเคชั่น (Application) ชื่อ "ฟาร์ม D" มีความหมาย กล่าวคือ "ฟาร์ม" คือ ที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันเกษตรกรมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการเกษตร ส่วน "D" คือ design หรือการออกแบบ เมื่อรวมความหมายแล้วแอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" มีความหมาย คือ การออกแบบฟาร์ม ซึ่งต่อไปเกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเกษตรกรเองโดยใช้แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D"