ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมีเดีย

นายทำนนท์ แซ่ลี้ ศกอ.
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี กิจกรรมเด่น เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่

ปฏิทินกิจกรรม