ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

มัลติมีเดีย

การขับเคลื่อนภาคเกษตร
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ปฏิทินกิจกรรม