ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/30 ก.ก.
รายการ 2563 2564
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
หัวอาหาร
ไก่รุ่น - เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
ไก่รุ่น - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
ไก่ไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
หมูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748
หมูรุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
หัวอาหารสำเร็จรูปผง
ไก่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474
หัวอาหารสำเร็จรูปเม็ด
ไก่เล็ก - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502
หมูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
หมูรุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665
ที่มา: www.cpffeed.com
อัพเดทข้อมูล 20 พฤษภาคม 2564

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/ตัว
รายการ 2563 2564
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
สุกรขุนสามสายเลือด 12 กก.
1,846
2,054
2,264
2,692
2,800
2,800
2,776
2,554
2,356
2,700
2,700
2,700
2,700
ไก่ไข่อายุ   1 วัน
26.00
26.00
23.96
27.25
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
ไก่เนื้ออายุ 1 วัน
7.58
7.88
12.50
12.50
10.66
7.50
7.50
7.78
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
ลูกเป็ดไข่ซีพี
23.00
23.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
อัพเดทข้อมูล 20 พฤษภาคม 2564
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2563-2564

หน่วย : บาท/ตัน
  2563 2564
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 6,533 6,533 6,500 6,333 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,600 6,575
  ขายปลีกท้องถิ่น 7,971 7,978 7,971 7,956 7,818 7,862 7,684 7,768 7,507 8,246 7,257 7,409 7,516
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 10,500 10,500 10,200 8,833 9,500 9,867 9,900 9,900 9,933 10,000 10,067 11,700 13,400
  ขายปลีกท้องถิ่น 11,774 11,742 11,660 11,609 11,562 11,575 10,724 10,838 10,822 10,592 11,391 10,980 11,631
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,733 12,733 12,725 11,533 11,467 11,500 11,533 11,533 11,533 11,533 11,533 11,800 12,250
  ขายปลีกท้องถิ่น 15,095 15,116 15,091 14,955 14,937 15,172 11,923 13,243 13,029 12,374 13,236 12,435 12,375
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,067 16,067 15,400 14,000 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 16,333 23,875
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,562 17,577 17,512 17,510 17,495 17,183 14,344 16,166 16,916 14,680 12,151 16,307 15,798
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 11,867 11,867 11,800 11,767 11,567 11,567 11,567 11,533 11,533 11,533 11,567 11,667 12,950
  ขายปลีกท้องถิ่น 12,941 12,948 12,941 12,898 12,886 12,904 12,511 12,472 12,412 12,192 12,151 12,323 12,429
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,667 12,667 12,150 12,167 12,333 12,400 12,400 12,367 12,367 12,367 12,400 12,733 13,933
  ขายปลีกท้องถิ่น 13,433 13,432 13,433 13,450 13,433 13,458 13,475 13,316 13,126 12,776 12,860 12,830 12,911
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 15,633 15,633 15,550 14,433 14,700 14,767 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,733 15,550
  ขายปลีกท้องถิ่น 16,414 16,148 16,388 16,279 16,270 16,372 15,756 16,060 15,251 15,446 14,506 15,207 15,350
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 15,867 15,867 15,850 15,200 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 16,267 15,900 17,750
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,248 18,245 18,244 18,209 18,197 18,270 17,436 17,308 17,406 17,132 15,367 17,189 17,397
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 32.81 32.21 31.33 31.58 31.38 31.52 31.44 30.64 30.27 30.18 30.95 30.95 31.50

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 20 พฤษภาคม 2564
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2559 - 2563

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย 2559 2560 2561 2562 2563
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
46-0-0 2,068,654 15,764 2,466,887 20,467 2,574,848     23,511 2,194,016    19,605 2,113,903 17,312
18-46-0 364,851 4,828  443,225 5,672               505,975       7,094  504,278   6,076        426,395 4,404
0-0-60 619,263 6,297  793,681 7,508 818,346       7,945 632,159      6,479  746,224 6,539
21-0-0 169,400 718 207,092 927 101,511          518 60,738       295    308,952 1,177
รวม 3,222,168 27,608 3,910,885 34,574 4,000,680 39,068 3,391,191  32,454 3,595,474 29,432
16-20-0    347,760 3,522    413,819    3,939   359,397    3,481 423,057 3,868 282,465 2,383
16-16-8 40,862         432 35,049       365   15,290      167   39,838  411    26,470 260
15-15-15  375,209  4,908    450,478      5,491 291,326      3,492   423,183 4,857 341,575 3,686
อื่นๆ   885,419  12,654 1,003,463     13,315 952,965 12,395 744,833   9,379 895,085    10,580
รวม    1,649,250     21,516 1,902,809 23,110 1,618,978    19,535 1,630,911    18,515    1,545,594    16,910
รวมทั้งหมด 4,871,418     49,123   5,813,694   57,684 5,619,658     58,603 5,022,101    50,970   5,141,068      46,342

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 9 มีนาคม 2564

หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี สารเคมี
สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) อื่นๆ* รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2559 125,596     9,688   16,056     3,899   12,915     4,503     6,120     2,487 160,824 20,618
2560 148,979 13,686  21,601 6,166 19,923 6,974 7,814 1,096 198,317 27,922
2561 125,280 14,744 18,057 5,481 21,004 6,935 6,591 9,138 170,932 36,298
2562 88,846 8,055     16,897            5,548 19,334 6,942         6,231            623 131,308 21,168
2563        57,007               10,294   18,946 12,953 15,170                  4,960 7,326 1,534 98,449 29,741
หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย สารกำจัดหนู
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 9 มีนาคม 2564

ปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2559 - 2564

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2559 2560 2561 2562 2563 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ถั่วเขียวผิวดำ     623.88       31.26   1,017.48       29.27     1,421.88        26.49    1,915.46        45.56              1,950.08                  64.06 33.80 20.65
ผักชี   1,631.94       98.30   1,880.38     131.31     1,077.20        66.92    1,248.83        63.87              1,411.70                  92.01 49.18 31.22
ข้าวโพด     455.00       42.93     219.64       19.07       488.59        21.02    1,245.70        62.87              1,246.05                  67.10 -9.05 -13.79
ผักบุ้งจีน     116.27        5.24     399.07       29.33       436.33        26.35       286.65        33.25                382.60                  55.78 9.43 10.79
คะน้า     419.46       42.50     460.77       53.35       405.68        46.24       263.23        30.42                316.51                  41.50 -9.86 -5.07
ผักกาดกวางตุ้ง     235.55       29.55     282.02       38.91       247.80        33.85       100.00          6.54                161.07                  13.78 -11.73 -1.87
ผักกาดเขียว     180.95       19.57     397.45       45.25       140.60        13.76        88.85        21.10                112.26                  22.73 -18.77 -3.41
ข้าวฟ่าง       72.00        4.48       49.44        3.14        82.00          6.18        80.87        17.44                100.00                   4.21 14.58 6.28
ผักกาดหัว     203.42       30.73     248.86       33.26        70.76        19.48        59.50          5.42                  61.20                  34.70 17.47 74.57
ถั่วเขียว       20.00        1.80       20.01        1.94        64.21          5.56        47.73        30.04                  46.30                  27.18 11.76 16.59
อื่นๆ    3,677.62     525.47     590.31     729.26       422.11       737.40       335.88       540.18                223.68                386.31 -47.82 -8.95
ปาล์มน้ำมัน   3,178.40       92.03   2,084.07       53.09     1,312.09        39.69       273.09          9.83              1,594.88                  50.28 -28.90 -25.14
รวมทั้งหมด  7,636.09     923.87   5,565.42   1,167.18    4,857.15    1,042.94    5,672.70      866.52             6,011.45                859.64 -4.49 -4.32

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าของปาล์มน้ำมัน , ปาล์มน้ำมันมีหน่วยเป็นล้านเมล็ด
อัพเดทข้อมูล 9 มีนาคม 2564

ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2559 - 2563

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2559 2560 2561 2562 2563 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด 17,458.30 1,722.95 21,806.64 2,118.12 24,950.38 2,327.44 26,195.72 2,182.93 26,773.23 2,330.74 10.46 5.16
ผักบุ้งจีน 1,103.36 90.94 1,373.44 142.36 1,632.47 123.68 2,163.91 176.38 2,604.41   207.78 19.74 16.64
ข้าวโพดหวาน 1,242.91 234.77 614.90 260.60 671.88 349.02 553.16 273.96 1,220.55    791.54 3.95 3.73
ถั่วฝักยาว 186.23 708.28 163.74 708.21 198.40 866.61 455.27 130.04                   539.88  238.88 -15.84 3.65
แตงโม 41.50 2.13 94.44 4.76 189.81 8.37 203.03 800.21 204.63       64.25 40.74 32.34
ทานตะวัน 141.36 49.49 154.85 54.48 164.94 71.47 148.66 0.57 150.76        28.25 41.77 27.72
ฟักทอง 132.59 13.08 120.86 13.05 131.43 11.36 138.54 344.18   150.08        16.97 -13.85 -12.28
ผักชี 69.38 279.84 92.20 227.34 98.60 228.92 78.21 8.45 126.79 315.09 19.61 8.64
มะระขี้นก 42.13 620.05 57.55 769.63 95.07 930.55 72.34 174.43     88.12       205.57 5.54 5.63
แตงร้าน 64.92 298.20 64.32 291.50 88.71 247.57 62.03 238.37     83.08       53.96 12.85 0.42
อื่นๆ 431.75 1,531.31 24,542.94 4,590.05 582.01 2,523.94 619.94 2,969.51   511.21                3,188.72 3.61 7.63
ปาล์มฯ (พันเมล็ด) 201.46 6.63 411.88 10.58 1,195.00 29.66 1,292.40 31.20     845.50       19.15 62.59 51.91
รวม 20,914.44 5,551.02 25,358.90 6,665.94 28803.70 7,688.92 30,690.82 7,330.23          32,452.74            7,460.90 10.05 6.73

 

ที่มา  :   ฝ่ายพันธุ์พืช  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน แต่มูลค่ารวมได้รวมมูลค่าปาล์มน้ำมัน
อัพเดทข้อมูล 9 มีนาคม 2564

ตารางราคานำเข้า (CIF) ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2559 - 2563
 
หน่วย : บาท/ตัน
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
2559
2560
2561
2562
2563
21-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
4,240
4,477
5,107
4,853
3,811
  ขายส่งกรุงเทพฯ
6,900
6,658
6,472
6,506
6,461
  ขายปลีกท้องถิ่น
8,827
8,255
8,377
8,040
7,862
46-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
7,620
8,297
9,131
8,936
8,910
  ขายส่งกรุงเทพฯ
9,985
10,205
10,764
11,071
10,117
  ขายปลีกท้องถิ่น
12,229
11,313
11,872
12,276
11,486
16-20-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
10,128
9,519
9,687
9,143
8,438
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,222
11,950
12,131
11,950
11,714
  ขายปลีกท้องถิ่น
13,596
13,338
13,299
13,104
12,815
16-16-8 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
10,582
10,415
10,952
10,323
9,835
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,967
12,839
12,828
12,756
12,453
  ขายปลีกท้องถิ่น
14,352
14,035
13,942
13,780
13,431
15-15-15 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
13,081
12,189
11,985
11,477
10,790
  ขายส่งกรุงเทพฯ
16,503
16,125
15,831
15,331
15,097
  ขายปลีกท้องถิ่น
17,178
16,975
17,010
16,755
16,214
13-13-21 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
15,372
15,120
15,165
14,728
14,309
  ขายส่งกรุงเทพฯ
16,846
16,621
16,882
15,913
16,063
  ขายปลีกท้องถิ่น
18,764
18,331
18,428
18,454
18,020
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อัพเดทข้อมูล 9 มีนาคม 2564