ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/30 ก.ก.
รายการ 2562 2563
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
หัวอาหาร
ไก่รุ่น - เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
ไก่รุ่น - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
ไก่ไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
หมูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748
หมูรุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
หัวอาหารสำเร็จรูปผง
ไก่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474
หัวอาหารสำเร็จรูปเม็ด
ไก่เล็ก - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502
หมูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
หมูรุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665
ที่มา: www.cpffeed.com
อัพเดทข้อมูล 18 พฤศจิกายน 2563

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/ตัว
รายการ 2562 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
สุกรขุนสามสายเลือด 12 กก.
1,300
1,438
1,986
2,554
2,263
2,169
1,846
2,054
2,264
2,692
2,800
2,800
2,776
ไก่ไข่อายุ   1 วัน
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
26.00
26.00
26.00
23.96
27.25
28.00
28.00
28.00
ไก่เนื้ออายุ 1 วัน
13.50
14.19
15.50
15.50
15.50
13.73
7.58
7.88
12.50
12.50
10.66
7.50
7.50
ลูกเป็ดไข่ซีพี
24.40
25.00
27.18
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
อัพเดทข้อมูล 18 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2561-2563

หน่วย : บาท/ตัน
  2562 2563
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 6,567 6,567 6,567 6,533 6,533 6,533 6,533 6,533 6,500 6,333 6,400 6,400 6,400
  ขายปลีกท้องถิ่น 7,963 7,968 8,001 7,966 7,963 7,963 7,971 7,978 7,971 7,956 7,818 7,862 7,684
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 10,650 10,617 10,533 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,200 8,833 9,500 9,867 9,900
  ขายปลีกท้องถิ่น 12,016 12,067 11,997 11,770 11,764 11,764 11,774 11,742 11,660 11,609 11,562 11,575 10,724
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,767 12,767 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,725 11,533 11,467 11,500 11,533
  ขายปลีกท้องถิ่น 15,031 15,063 15,072 15,004 14,985 14,985 15,095 15,116 15,091 14,955 14,937 15,172 11,923
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,567 16,567 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 16,067 15,400 14,000 14,700 14,700 14,700
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,849 17,855 17,835 17,769 17,766 17,766 17,562 17,577 17,512 17,510 17,495 17,183 14,344
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,800 11,767 11,567 11,567 11,567
  ขายปลีกท้องถิ่น 12,959 12,966 12,984 12,943 12,939 12,939 12,941 12,948 12,941 12,898 12,886 12,904 12,511
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,633 12,633 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,150 12,167 12,333 12,400 12,400
  ขายปลีกท้องถิ่น 13,616 13,677 13,462 13,584 13,576 13,576 13,433 13,432 13,433 13,450 13,433 13,458 13,475
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 15,800 15,800 15,800 15,633 15,633 15,633 15,633 15,633 15,550 14,433 14,700 14,767 14,567
  ขายปลีกท้องถิ่น 16,580 16,607 16,500 16,365 16,360 16,360 16,414 16,148 16,388 16,279 16,270 16,372 15,756
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 15,933 15,933 15,867 15,850 15,867 15,867 15,867 15,867 15,850 15,200 16,267 16,267 16,267
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,300 18,322 18,227 18,231 18,215 18,215 18,248 18,245 18,244 18,209 18,197 18,270 17,436
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 30.42 30.40 30.61 31.50 32.25 32.25 32.81 32.21 31.33 31.58 31.38 31.52 31.44

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 18 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2558 - 2562

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย 2558 2559 2560 2561 2562
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
46-0-0 1,865,722 19,031 2,068,654 15,764 2,466,887 20,467 2,574,848 23,511 2,194,286 19,562
18-46-0 326,571 5,403 364,851 4,828 443,225 5,672 505,975 7,094 504,278 6,076
0-0-60 608,920 7,277 619,263 6,297 793,681 7,508 818,346 7,945 632,159 6,479
21-0-0 116,991 602 169,400 718 207,092 927 101,511 518 60,738 295
รวม 2,918,205 32,313 3,222,168 27,608 3,910,886 34,574 4,089,570 39,889 3,391,461 32,412
16-20-0 351,106 3,933 347,760 3,522 413,819 3,939 359,397 3,481 423,057 3,868
16-16-8 6,570 87 40,862 432 35,049 365 15,290 167 38,887 397
15-15-15 414,946 5,673 375,209 4,908 450,478 5,491 291,326 3,492 423,183 4,857
อื่นๆ 949,851 14,493 885,419 12,654 1,003,463 13,315 952,965 12,395 745,513 9,436
รวม 4,653,060 56,709 4,882,923 49,301 5,821,559 57,803 5,629,703 58,757 1,630,640 18,558
รวมทั้งหมด 4,653,060 56,709 4,882,923 49,301 5,821,559 57,803 5,629,703 58,757 5,022,101 50,970

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 1 เมษายน 2563

หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี สารเคมี
สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) อื่นๆ* รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2558 119,971    11,016   12,927     3,684   11,088     3,839     5,560        787 149,546 19,326
2559 125,596     9,688   16,056     3,899   12,915     4,503     6,120     2,487 160,824 20,618
2560 148,979 13,686  21,601 6,166 19,923 6,974 7,814 1,096 198,317 27,922
2561 125,280 14,744 18,057 5,481 21,004 6,935 6,591 9,138 170,932 36,298
2562 88,846 8,055     16,897            5,548 19,334 6,942         6,231            623 131,308 21,168
หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย สารกำจัดหนู
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 1 เมษายน 2563

ปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2558 - 2562

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2558 2559 2560 2561 2562 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ถั่วเขียวผิวดำ     124.98       3.80     623.88       31.26   1,017.48       29.27     1,421.88        26.49    1,915.46        45.56 87.44 61.68
ผักชี   1,592.96   104.00   1,631.94       98.30   1,880.38     131.31     1,077.20        66.92    1,248.83        63.87 -8.63 -12.71
ข้าวโพด     494.60     35.64     455.00       42.93     219.64       19.07       488.59        21.02    1,245.70        62.87 21.15 4.30
ผักบุ้งจีน     201.03     13.41     116.27        5.24     399.07       29.33       436.33        26.35       286.65        33.25 -3.07 -5.08
คะน้า     329.47     45.00     419.46       42.50     460.77       53.35       405.68        46.24       263.23        30.42 -1.82 -2.07
ผักกาดกวางตุ้ง     295.96     36.16     235.55       29.55     282.02       38.91       247.80        33.85       100.00          6.54  -  -
ผักกาดเขียว       57.42       6.31     180.95       19.57     397.45       45.25       140.60        13.76        88.85        21.10 -38.01 -36.32
ข้าวฟ่าง           -           -         72.00        4.48       49.44        3.14        82.00          6.18        80.87        17.44 -23.69 -11.84
ผักกาดหัว     195.41     32.68     203.42       30.73     248.86       33.26        70.76        19.48        59.50          5.42 2.65 6.84
ถั่วเขียว           -           -         20.00        1.80       20.01        1.94        64.21          5.56        47.73        30.04 -8.19 23.32
อื่นๆ    3,291.82   277.00   3,677.62     525.47     590.31     729.26       422.11       737.40       335.88       540.18 -21.85 9.35
ปาล์มฯ ล้านเมล็ด           -           -     3,178.40       92.03   2,084.07       53.09     1,312.09        39.69       273.09          9.83  -  -
รวมทั้งหมด 4,272.10 849.12  7,636.09     923.87   5,565.42   1,167.18    4,857.15    1,042.94    5,672.70      866.52 1.15 1.63

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าของปาล์มน้ำมัน , ปาล์มน้ำมันมีหน่วยเป็นล้านเมล็ด
อัพเดทข้อมูล 1 เมษายน 2563

ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2558 - 2562

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2558 2559 2560 2561 2562 อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด 21,803.79 1,882.81 17,458.30 1,722.95 21,806.64 2,118.12 24,950.38 2,327.44 26,195.72 2,182.93 7.51 6.15
ผักบุ้งจีน 1,490.11 125.01 1,103.36 90.94 1,373.44 142.36 1,632.47 123.68 2,163.91 176.38 12.05 10.47
ข้าวโพดหวาน 3,140.18 218.15 1,242.91 234.77 614.90 260.60 671.88 349.02 553.16 273.96 -33.55 8.90
ถั่วฝักยาว 1,017.98 554.67 186.23 708.28 163.74 708.21 198.40 866.61 455.27 130.04 23.31 18.41
แตงโม 66.39 0.10 41.50 2.13 94.44 4.76 189.81 8.37 203.03 800.21 -27.10 9.80
ทานตะวัน 172.48 67.13 141.36 49.49 154.85 54.48 164.94 71.47 148.66 0.57 16.25 23.18
ฟักทอง 203.71 18.95 132.59 13.08 120.86 13.05 131.43 11.36 138.54 344.18 -17.50 -16.12
ผักชี 77.80 109.76 69.38 279.84 92.20 227.34 98.60 228.92 78.21 8.45 13.90 118.16
มะระขี้นก 65.75 319.01 42.13 620.05 57.55 769.63 95.07 930.55 72.34 174.43 5.11 24.60
แตงร้าน 1,725.39 189.65 64.92 298.20 64.32 291.50 88.71 247.57 62.03 238.37 -48.30 3.44
อื่นๆ 1,345.08 1,564.95 431.75 1,531.31 24,542.94 4,590.05 582.01 2,523.94 619.94 2,969.51 -8.75 14.05
ปาล์มฯ (พันเมล็ด) - - 201.46 6.63 411.88 10.58 1,195.00 29.66 1,292.40 31.20  -  -
รวม 31,108.66 5,050.19 20,914.44 5,551.02 25,358.90 6,665.94 28803.70 7,688.92 30,690.82 7,330.23 2.97 11.30

 

ที่มา  :   ฝ่ายพันธุ์พืช  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน แต่มูลค่ารวมได้รวมมูลค่าปาล์มน้ำมัน
อัพเดทข้อมูล 1 เมษายน 2563

ตารางราคานำเข้า(CIF)ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2557-2561
 
หน่วย : บาท/ตัน
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
2557
2558
2559
2560
2561
21-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
4,731
5,149
4,240
4,477
5,107
  ขายส่งกรุงเทพฯ
7,733
7,278
6,900
6,658
6,472
  ขายปลีกท้องถิ่น
9,900
9,115
8,827
8,255
8,377
46-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
11,148
10,200
7,620
8,297
9,131
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,433
11,936
9,985
10,205
10,764
  ขายปลีกท้องถิ่น
14,707
14,220
12,229
11,313
11,872
16-20-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
10,795
11,201
10,128
9,519
9,687
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,667
12,500
12,222
11,950
12,131
  ขายปลีกท้องถิ่น
15,044
14,264
13,596
13,338
13,299
16-16-8 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
12,213
13,200
10,582
10,415
10,952
  ขายส่งกรุงเทพฯ
13,800
13,667
12,967
12,839
12,828
  ขายปลีกท้องถิ่น
15,379
14,035
14,352
14,035
13,942
15-15-15 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
13,296
13,672
13,081
12,189
11,985
  ขายส่งกรุงเทพฯ
16,867
16,508
16,503
16,125
15,831
  ขายปลีกท้องถิ่น
17,936
17,520
17,178
16,975
17,010
13-13-21 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
14,142
16,919
15,372
15,120
15,165
  ขายส่งกรุงเทพฯ
17,800
17,450
16,846
16,621
16,882
  ขายปลีกท้องถิ่น
19,252
19,277
18,764
18,331
18,428
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อัพเดทข้อมูล 17 เมษายน 2562