ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาข้อมูลด้านการเกษตร 
ผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตพืชไร่ ปี 2564 
ข้าวนาปรัง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันสำปะหลังโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตไม้ยืนต้นและพืชไร่ ปี 2564 
สับปะรดโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
กาแฟ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ยางพารา ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มะพร้าว ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปาล์มน้ำมัน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลวัดปริมาณการผลิตไม้ผลปี 2564 
เงาะ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ทุเรียน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มังคุด ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลำไย ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลิ้นจี่ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ลองกอง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2564 
กุ้งขาวแวนนาไม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
กุ้งกุลาดำ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลานิล ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลาดุก ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตพืชผักปี 2564
กระเทียม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
หอมแดง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
หอมหัวใหญ่ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันฝรั่ง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปฎิทินฤดูการผลิต