ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561
ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2561/62 
     
ถั่วเหลือง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันสำปะหลังโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
สับปะรดโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตไม้ยืนต้นที่สำคัญ ปี 2561 และ ปี 2562
กาแฟ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปาล์มน้ำมัน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ยางพารา ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตพืชผักที่สำคัญปี 2562
กระเทียม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
หอมแดง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
หอมหัวใหญ่ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันฝรั่ง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2561
กุ้งขาวแวนนาไม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
กุ้งกุลาดำ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลานิล ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลาดุก ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปฎิทินฤดูการผลิต