ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร 
ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2563/64
ข้าวนาปี ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ถั่วเหลือง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันสำปะหลังโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ และไม้ยืนต้นที่สำคัญ  ปี 2563 
สับปะรดโรงงาน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
กาแฟ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ยางพารา ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปาล์มน้ำมัน ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2563 
กุ้งขาวแวนนาไม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
กุ้งกุลาดำ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลานิล ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปลาดุก ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ผลพยากรณ์การผลิตพืชผัก ปี 2564
กระเทียม ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
หอมแดง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
หอมหัวใหญ่ ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
มันฝรั่ง ตารางข้อมูลระดับภาค สถานการณ์การผลิต
ปฎิทินฤดูการผลิต