สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าพืชไร่ สัปดาห์ที่ 3